Wij zijn op zoek naar een Pedagogisch medewerker voor locatie Minne.

Neem contact op info@opvanganers.nl

 

stagiair(e) pedagogisch werk niveau 3 of 4

Wij hebben BOL stageplekken beschikbaar voor mensen die hun praktijkervaring willen opdoen binnen de hedendaagse antroposofische kinderopvang.

 • In Amstelveen hebben we twee groepen voor 0-4 jarigen(hele dag opvang) en een peutergroep voor 2-4 jarigen (halve dagopvang).

Wij hebben momenteel op alledrie de groepen stageplaatsen beschikbaar.

Invallers gezocht

Wij zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met mensen die als vaste invalkracht willen werken op onze hele en halve dagopvang groepen. Ben je regelmatig beschikbaar, beschik je over een relevante opleiding en heb je werkervaring met kinderopvang? Ben je enthousiast, ondernemend, heb je affiniteit met de antroposofie en een groot hart voor kinderen? Wij bieden een fijne en knusse werkomgeving waar je veel verantwoordelijkheid krijgt, je inbreng op prijs wordt gesteld en waar goede arbeidsvoorwaarden tegenover staan.

Neem contact op met info@opvanganders.nl

Profiel pedagogisch medewerker (juffie)

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf: de verzorging en pedagogische zorg voor de groep en de individuele kinderen en pedagogische samenwerking met ouders en collega’s.

De pedagogische medewerker:

 • is in het bezit van een van de in de cao kinderopvang genoemde opleidingsniveaus
 • heeft affiniteit met de antroposofie als inspiratiebron voor de pedagogiek.
 • heeft algemene pedagogische kennis, inzicht in de ontwikkelingsfasen van het jonge kind en de daaruit voortvloeiende behoeften
 • Heeft inzicht in groepsdynamische processen en weet hier positief mee om te gaan.
 • Is prettig en open in de communicatie naar ouders en collega’s
 • heeft kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen en brengt deze in praktijk.
 • werkt graag samen met anderen (op de groep of binnen een brede school verband) en is communicatief vaardig.
 • beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/verzorgers.

Organisatorisch

De pedagogisch medewerker functioneert onder de begeleiding en eindverantwoordelijkheid van de coördinator. De pedagogisch medewerker geeft in voorkomende gevallen leiding aan pedagogische medewerkers in opleiding en stagiaires.

Kinderen begeleiden

 • een sfeer van rust, plezier en sociaal-emotionele veiligheid creëren.
 • in de omgang met kinderen de vraag die het kind (met zijn gedrag) stelt als uitgangspunt nemen.
 • kinderen begeleiden in hun ontwikkeling door aan te sluiten bij wat zij nodig hebben om een volgende stap te kunnen zetten.
 • Het vrije spel en begeleide spelvormen aanbieden, volgens onze pedagogische visie en uitgangspunten.

Kinderen verzorgen

 • de dagelijkse verzorging van de kinderen volgens het dagritme
 • een klimaat scheppen van zorgzaamheid en respectvolle omgang met het kind
 • zorgdragen voor de uitvoering van individuele afspraken met de ouders die verband houden met de veiligheid en gezondheid van het kind

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden

 • rondleidingen geven aan ouders die van de opvang gebruik willen maken en
 • intakegesprekken voeren met nieuwe ouders.
 • ouders de gang van zaken binnen de groep uitleggen.
 • de ontwikkeling van de kinderen waarnemen en in de kind-bespreking delen.
 • goede relatie met ouders onderhouden (dagelijkse overdracht, oudergesprekken en ouderavonden).
 • met collega’s de dagindeling afstemmen/voorbereiden en verdeling van
 • werkzaamheden; zorgdragen voor een goede samenwerking en overdracht.
 • deelnemen aan werkoverleg en studiebijeenkomsten

Verzorgen van de ruimten en het materiaal

 • verrichten van licht huishoudelijk werk
 • zorgdragen voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne van het spelmateriaal en de meubels.

Bevorderen van deskundigheid

 • het begeleiden en instrueren van pedagogisch medewerker in opleiding, groepshulpen en stagiaires
 • het rapporteren hierover aan de coordinator
 • deelnemen aan studie- en werkbijeenkomsten
 • vanuit interesse verdiepen in de antroposofie en de daaruit voortvloeiende pedagogische uitgangspunten.